Politica de Confidențialitate (GDPR)

Ultima actualizare: Martie 2020

I. Informații generale despre politica de confidentialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Zircon Dent SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Aurel Vlaicu, nr 3/302, jud. Cluj, Romania. La Zircon Dent ne preocupăm constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate deplină cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate.

Pentru a ne îndruma și susține în activitatea noastră în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, am numit un responsabil cu protecția datelor (data protection officer sau DPO), care poate fi contactat de orice persoană în legatură cu orice aspecte legate de modul în care Zircon Dent prelucrează aceste date, prin transmiterea unei sesizări la: marketingzircondent@gmail.com

În cele ce urmează vă prezentăm politica noastră în acest domeniu foarte important, pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea imbunătățirii ei continue.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.zircondent.ro. („Site-ul”).

Prin această Politică înțelegem să ne îndeplinim față de toate categoriile de persoane fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activității noastre online (“persoane vizate”) obligația de informare în conformitate cu prevederile art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “GDPR”).

Ori de câte ori vom avea posibilitatea obiectivă de a informa în mod direct anumite categorii de persoane vizate despre prelucrarea datelor lor, ne angajăm să procedăm în acest sens.

În unele cazuri însă, fie nu avem posibilitatea obiectivă, fie ar implica un efort disproporționat pentru firmă să își îndeplinească direct acestă obligație. Pentru toate aceste situații, ne îndeplinim obligația de informare prin această Politică de confidențialitate.

Prezenta Politică nu se adresează angajaților Zircon Dent, această categorie de persoane vizate fiind informată în legatură cu datele cu caracter personal pe care Zircon Dent le prelucrează în calitate de angajator printr-un document distinct.

Vă vom prezenta în continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm în cadrul activității noastre online, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal, către cine le dezvăluim sau le transferăm, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legatură cu această prelucrare.

În cazul în care nu sunteți familiarizați cu sensul diferiților termeni de specialitate utilizați în cadrul GDPR sau al legislației aplicabile în domeniul bancar, vă recomandăm să studiați mai întâi secțiunea referitoare la:

II. Termeni de specialitate utilizați în Politica de confidentialitate

Termenii definiți în prezenta secțiune, vor avea următorul înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta Politică:

a. “Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. „Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau “prelucrarea datelor”, înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

c. „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

d.„Operator” înseamnă persoană juridică, care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

e.„Persoana vizată” înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

f.„Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

g.„Parte terță” înseamnă o persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, altul decât Persoana Vizată, Operatorul, Persoana Împuternicită și care, sub directa autoritate a Operatorului sau a Persoanei Împuternicite sunt autorizate să prelucreze Date cu Caracter Personal;

i. „Autoritate de Supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În România autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – “ANSPDCP”;

j. “Date biometrice” înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

k. “Date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

III. Ce date cu caracter personal prelucrează Zircon Dent, cui aparțin acestea și în ce scopuri le utilizăm?

În cadrul activității online pe care o desfășoară, Zircon Dent prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în relație cu Zircon Dent. Scopurile în care prelucrăm datele sunt direct dependente și de felul în care diferitele categorii de persoane vizate intră în relație cu noi. Raportat la relația pe care o aveți cu Zircon Dent într-un anumit context, vă prezentăm distinct în cele ce urmează cum vă vom prelucra datele cu caracter personal:

 • verificarea identității pentru confirmarea calității de Client Zircon Dent;

Verificarea identității se realizează la stabilirea și pe parcursul derulării unei relații de afaceri, la comandarea unor servicii sau când se solicită obținerea de informații sau efectuarea de operațiuni precum, dar fără a se limita la: informații despre puncte fidelitate, depunerea/transmiterea oricăror cereri/sesizări, contractarea unor produse/servicii ale Zircon Dent, accesarea unor servicii ale firmei deja contractate, dar și cu ocazia apelurilor telefonice inițiate de către Clienți sau de către Zircon Dent.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Zircon Dent SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Zircon Dent SRLde a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Amplusnet Srl, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau în momentul completării oricărui formular de pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți trimite o solicitare scrisă prin email la office@zircondent.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Zircon Dent SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • Administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de către Zircon Dent;
 • Luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate firmei de către orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul apelurilor telefonice inițiate de Clienți sau de către Zircon Dent, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audiovideo;
 • Informarea Clienților în legatură cu produsele/serviciile deținute de aceștia la Zircon Dent, în scopul bunei executări a contractelor, informări privind orare de funcționare ale unității Zircon Dent,  notificări despre existența unor restanțe de plată, informări despre apropierea termenului de încetare a unei anumit produs/serviciu deținut, informări despre îmbunătățiri sau facilități noi oferite în legătură cu produsul/serviciul deținut);
 • colectarea opiniei Clienților cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților Zircon Dent (evaluarea calității serviciilor);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de Zircon Dent și a spațiilor fizice în care firma își desfășoară activitatea;

IV. Categorii de date cu caracter personal prelucrate Clienților Zircon Dent

 • Date de identificare: nume, prenume, pseudonim (dacă este cazul), data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale, seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, precum și copia acestuia, adresa de domiciliu şi reşedinţa;
 • date de contact: adresa de corespondență (dacă este cazul), numărul de telefon, de fax, adresa de poştă electronică;
 • informații despre scopul și natura relației de afaceri;
 • profesia, ocupaţia, denumirea angajatorului ori natura activităţii proprii (dacă este cazul)
 • Informații despre funcţia publică importantă deţinută- dacă este cazul- și opinii politice (exclusiv în contextul obținerii de informații legate de calitatea de persoană expusă politicPEP);
 • Imaginea conținută în actele de identitate
 • Vocea, în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice sau audio/video (inițiate de Clienți sau de Zircon Dent);
 • Opinii, exprimate în cadrul sesizărilor/reclamațiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice, în legătură cu produse/servicii/angajați ai Zircon Dent;
 • Date privind starea de sănătate, exclusiv în cazul în care prelucrarea unor asemenea date este necesară pentru dovedirea de către Clienți a situației dificile în care se află aceștia sau membrii familiilor lor, mai ales în vederea acordării unor facilități sau în contextul furnizării/derulării produselor/serviciilor de asigurare intermediate de Zircon Dent;
 • Informații referitoare la locația efectuării anumitor comenzi (implicit, în cazul efectuării de operațiuni pe pagini aparținând Zircon Dent);
 • Date și informații legate de produsele și serviciile oferite de Zircon Dent sau de colaboratori ai acesteia, pe care persoanele vizate le utilizează (precum, dar fără a se limita la produse de tip credit, depozit, asigurări);
 • Orice alte date cu caracter personal aparținând Clienților, care ne sunt aduse la cunoștință în diverse contexte de către alți Clienți sau de către orice alte persoane.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate vizitatorilor websiteurilor/paginilor de social media ale Zircon Dent

Dacă vizitați un website Zircon Dent vă vom colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date prelucrate prin intermediul cookies; 
 • adresa IP;
 • date despre echipamentul utilizat pentru accesarea website-ului.
 • De asemenea, în cadrul formularelor disponibile pe website-uri Zircon Dent colectăm, după caz: 26 Clasificare Zircon Dent: Uz Intern 
 • date de identificare- nume, prenume, și, în unele cazuri, cu consimțământul persoanelor vizate, codul numeric personal; 
 • date de contact- adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

Vă atragem atenția că website-urile Zircon Dent pot conţine link-uri către website-uri a căror politică de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de cea a Zircon Dent. Persoanele care trimit date cu caracter personal către oricare dintre aceste website-uri trebuie să fie conștiente că acestea cad sub incidenţa politicii de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal a acelor website-uri, care recomandăm să fie citită. Politica de confidentialitate Zircon Dent privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal nu se aplică informaţiilor furnizate pe respectivele website-uri, Zircon Dent nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor website-uri le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

Dacă utilizați paginile de social media ale Zircon Dent și inserați comentarii, imagini, opinii și/sau aprecieri la postările noastre, vom prelucra de regulă:

 • numele user-ului dumneavoastră de pe respectiva platformă de social media;
 • opiniile exprimate;
 • imaginile inserate.

În unele cazuri este posibil– de regulă urmare a participării dumneavoastră la diverse consursuri/campanii sau inserării de către dumneavoastră a unor comentarii în cadrul cărora ne sesizați nemulțumiri legate de activitatea Zircon Dent sau interogați în legătură cu orice aspecte legate de activitatea noastră- să vă solicităm și furnizarea altor informații care să ne permită identificarea dumneavoastră și/sau a situației sesizate, precum și furnizarea răspunsului la aceasta. De regulă este vorba despre:

 • detalii despre situația sesizată; 
 • date de identificare- de regulă nume, prenume; 
 • identificatori
 • date de contact: de regulă adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

În cazul în care ne furnizați aceste date cu caracter personal în cadrul platformei de social media, le vom prelucra în scopurile menționate anterior în cadrul prezentei secțiuni.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, vă rugăm să nu ne transmiteți date cu caracter personal în cadrul unor postări care sunt publice pe platformele noastre de social media.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în situațiile în care inserați imagini care sunt date cu caracter personal ale dumneavoastră sau ale altor persoane sau când etichetați diverse alte persoane în cadrul paginilor de social media ale Zircon Dent, vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea acestor date de către Zircon Dent, respectiv ne garantați că ați obținut consimțământul persoanelor cărora aceste date le aparțin.

Nu în ultimul rând, vă aducem la cunoștință că orice date cu caracter personal pe care le inserați în paginile de social media ale Zircon Dent sunt prelucrate și de furnizorii respectivelor platforme de social media și ele se supun prevederilor politicilor de confidențilitate ale respectivelor platforme. Zircon Dent nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor platforme le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

Dacă sunteți un potențial Client Zircon Dent(“prospect Zircon Dent”)

a. Cine este un prospect Zircon Dent?

Puteți avea calitatea de prospect Zircon Dent dacă ați solicitat în unitatea firmei, prin intermediul website-urilor din portofoliul acesteia sau prin intermediul unor parteneri contractuali ai Zircon Dent informații despre produse/servicii Zircon Dent, ați inițiat contractarea acestora fără a finaliza această acțiune sau v-ați înscris în diferite campanii organizate de Zircon Dent.

b. Scopurile în care prelucrăm datele prospecților Zircon Dent

Dacă sunteți prospect Zircon Dent, vă prelucrăm datele, după caz, în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, în vederea confirmării/infirmării calității de client Zircon Dent;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate băncii de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de Zircon Dent, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audiovideo;
 • colectarea opiniei dumneavoastră cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților Zircon Dent (evaluarea calității serviciilor);
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de Zircon Dent;

c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate prospecților Zircon Dent

Dacă sunteți prospect Zircon Dent, după caz, vă prelucrăm de regulă:

 • date de identificare- nume, prenume
 • date de contact- adresa de e-mail și/sau număr de telefon.

Dacă sunteți o persoană care adresează Zircon Dent cereri/sesizări/reclamații pe orice canal (“petiționar Zircon Dent”)

a. Cine este/când vă prelucrăm date în calitate de petiționar Zircon Dent ?

Sunteți o astfel de persoană dacă adresați Zircon Dent orice solicitare, pe orice canal, indiferent dacă aveți calitatea de client Zircon Dent, client ocazional Zircon Dent sau dacă faceți parte din orice altă categorie de persoane fizice.

b. Scopurile în care prelucrăm datele petiționarilor Zircon Dent

În funcție de situația și calitatea concretă pe care o aveți în relație cu firma, când ne transmiteți o solicitare vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, inclusiv în vederea confirmării/infirmării calității de client Zircon Dent;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate către Zircon Dent de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de către Zircon Dent, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
 • colectarea opiniei dumneavoastră cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților Zircon Dent (evaluarea calității serviciilor);
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată Zircon Dent și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de Zircon Dent;

c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate petiționarilor Zircon Dent

Pentru a înregistra, confirma primirea, analiza, formula și transmite răspuns la orice cereri/sesizări/reclamații pe care ni le adresați, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare: nume, prenume și alte date din această categorie pe care ni le puneți la dispoziție sau date personale pe care Zircon Dent este necesar să le prelucreze pentru identificarea petiționarului Zircon Dent pentru a preveni dezvăluirea de informații confidențiale (inclusiv date cu caracter personal) către destinatari care nu sunt în drept să le recepționeze;
 • date de contact: adresă de corespondență, adresă de e-mail, număr de telefon;
 • vocea, în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice (inițiate de petiționari sau de Zircon Dent);
 • după caz, orice alte informații despre care Zircon Dent are cunoștință și care sunt necesare pentru analizarea solicitărilor.

Dacă sunteți o persoană fizică terță ale cărei date le prelucrăm în afara unei relații directe cu Zircon Dent (“terț Zircon Dent”)

Sunteți inclus(ă) în această categorie de persoane vizate dacă orice dată cu caracter personal ce vă privește ne este dezvăluită/transferată de către clienți Zircon Dent, de către clienți ocazionali Zircon Dent în contextul relației acestora cu noi sau de către orice altă persoană. Datele dumneavoastră le prelucrăm în acest context în calitate de terț Zircon Dent. În acest caz, datele din acest contract vi le vom prelucra în calitatea dumneavoastră de terț.

Astfel, cu titlu exemplificativ, vă prelucrăm datele în calitatea dumneavoastră de terți Zircon Dent, dacă aparțineți oricăreia dintre următoarelor categorii de persoane fizice:

 • persoane în legătură cu care firma primește solicitări/cereri de informații de la diverse instituții și/sau autorități publice, de la notari, avocați, executori judecătorești etc;
 • participanți la diverse evenimente sau acțiuni de responsabilitate socială organizate de Zircon Dent, ale căror date este necesar să le prelucrăm în vederea asigurării logisticii evenimentelor;
 • orice alte categorii de persoane fizice ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție de către orice persoană cu care interacționăm sau care ajung în posesia noastră în orice alt mod.

Scopurile în care prelucrăm datele terților Zircon Dent

Prelucrăm datele dumneavoastră ca terț Zircon Dent în funcție de scopul în care este necesar în relația noastră cu persoana care ni le-a furnizat, precum și în următoarele scopuri conexe:

 • gestionarea relațiilor de muncă cu angajații Zircon Dent, după caz;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată Zircon Dent și/sau expediate de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de Zircon Dent

Categorii de date cu caracter personal prelucrate terților Zircon Dent

Cele mai des întâlnite date pe care le prelucrăm terților zircon Dent sunt, cu titlu exemplificativ:

 • date de identificare- nume, prenume
 • relația dintre dumneavoastră și un client sau angajat Zircon Dent, după caz;
 • funcție deținută în cadrul unei persoane juridice;
 • orice alte date care ne sunt puse la dispoziție de orice persoană cu care interacționăm în cadrul activității noastre.

Dacă sunteți o persoană care v-ați exprimat pe formularele Zircon Dent opțiuni privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar (după caz, acord sau refuz)

a. Cine pot fi persoanele care și-au exprimat la Zircon Dent opțiuni privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar (după caz, acord sau refuz)

În prezent sunt considerate a fi persoane care și-au exprimat la Zircon Dent acordul pentru a le fi prelucrate datele cu caracter personal în scop publicitar oricare dintre următoarele categorii de persoane vizate:

 • clienți Zircon Dent, clienți ocazionali Zircon Dent sau orice terți Zircon Dent care și-au exprimat acest consimțământ pe formularul dedicat al Zircon Dent utilizat în unitatea firmei Zircon Dent începând cu data de 12.03.2018 și pe website-ul Zircon Dent https://zircondent.ro/ (online formularul din cadrul acestui link: https://zircondent.ro/politica-de-confidentialitate/ este disponibil doar pentru clienții Zircon Dent) începând cu luna mai 2018;
 • clienți Zircon Dent, clienți ocazionali Zircon Dent sau orice terți care și-au exprimat acest consimțământ pe formulare utilizate în activitatea băncii anterior datei de 12.03.2018 și nu și-au modificat/retras acest consimțământ între timp, nici în urma informării pe care firma le-a transmis-o în luna mai 2018 cu privire la această posibilitate, nici din proprie inițiativă.

Sunt în prezent persoane care și-au exprimat refuzul de a le fi prelucrate datele cu caracter personal în scop publicitar clienți Zircon Dent, clienți ocazionali Zircon Dent sau orice terți Zircon Dent care și-au exprimat de la început refuzul de a le fi prelucrate datele în acest scop, precum și persoane care, deși și-au exprimat inițial un acord de a le fi prelucrate datele în scop publicitar, și-au retras ulterior acest consimțământ.

b. Scopurile în care prelucrăm datele persoanelor care și-au exprimat la Zircon Dent opțiuni privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar (după caz, acord sau refuz)

Dacă v-ați exprimat acordul pentru a vă fi prelucrate datele în scop publicitar, le vom prelucra după cum urmează:

 • transmiterea de mesaje publicitare*, conform consimțământului exprimat (scop publicitar);
 • verificarea identității persoanelor, în vederea confirmării/infirmării calității lor de Client Zircon Dent;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la aspecte în legătură cu opțiunile publicitare, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice (inițiate de Zircon Dent sau de dumneavoastră);
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată firmei și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de Zircon Dent;

Dacă v-ați exprimat refuzul în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitar vom prelucra datele dumneavoastră în toate scopurile de mai sus, cu excepția celui referitor la transmiterea mesajelor publicitare.

*Zircon Dent dorește să informeze persoanele interesate despre produsele/serviciile/evenimentele oferite/organizate de Zircon Dent, de entitățile din Grupul  Zircon Dent sau de partenerii acestora, sens în care prelucrează datele cu caracter personal ale acestor persoane, dacă și-au exprimat consimțămantul de a primi mesaje publicitare. Formularul dedicat exprimării/colectării opțiunilor de marketing utilizat în prezent de Zircon Dent, este accesibil  pe website-ul https://zircondent.ro/, sau direct la următorul link: https://zircondent.ro/politica-de-confidentialitate/ Formularul online este disponibil doar pentru Clienții Zircon Dent și poate fi utilizat de aceștia nu doar pentru exprimarea inițială a opțiunilor de marketing, ci inclusiv pentru modificarea unor opțiuni anterior exprimate, precum și, după caz, pentru retragerea consimțământului pentru recepționarea de mesaje publicitare.

c. Categorii de date cu caracter personal prelucrate persoanelor care și-au exprimat la Zircon Dent acordul privind prelucrarea datelor lor în scop publicitar, destinatarii acestora și perioada prelucrării lor

Datele prelucrate de politica de confidentialitate Zircon Dent în scopul transmiterii de mesaje publicitare sunt de regulă:

 • date de identificare: nume, prenume;
 • date de contact: numărul de telefon și/sau adresa de poștă electronică sau de corespondență furnizate de persoanele interesate să recepționeze mesaje publicitare sau, după caz, cele declarate în evidențele firmei pentru scopul cunoașterii clientelei (derulării relației contractuale) în cazul Clienților Zircon Dent;
 • în cazul Clienților Zircon Dent: alte informații pe care le aflăm despre clienți, în contextul în care aceștia utilizează serviciile/produsele Zircon Dent (ex. date despre comenzi vârstă, locaƫie, pe care le vom studia automat (profilare) pentru a ne crea o parere legată de produsele/serviciile/evenimentele care li s-ar potrivi (publicitate personalizată).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de firmă pentru transmiterea de mesaje publicitare până la încetarea relației contractuale cu Clienții Zircon Dent sau, după caz, până la momentul retragerii acordului lor de a recepționa astfel de mesaje (ultima variantă inclusiv în cazul oricăror alte categorii de persoane care nu sunt Clienți Zircon Dent).

În unele cazuri, pentru transmiterea mesajelor publicitare, Zircon Dent va contracta furnizori de servicii, care vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în numele și pentru Zircon Dent, numai pentru transmiterea mesajelor publicitare stabilite respectând întocmai instrucțiunile Zircon Dent și fiind sub atenta supraveghere a firmei. Persoanele doritoare pot opta să recepționeze mesaje publicitare din mai multe categorii, printre care enumerăm: produse și servicii ale Zircon Dent și ale subsidiarelor Zircon Dent, evenimente organizate de Zircon Dent, produse/servicii ale partenerilor, care au legătură cu produse/servicii ale Zircon Dent sau ale subsidiarelor Zircon Dent și evenimente organizate de partenerii Zircon Dent

Lista partenerilor actuali ai Zircon Dent și/sau ai subsidiarelor Zircon Dent ale căror produse/servicii și evenimente se doresc a fi promovate în cadrul mesajelor publicitare transmise persoanelor care au optat în acest sens este accesibilă la link-ul: https://zircondent.ro/?s=parteneri

În cazul în care ați optat pentru recepționarea de mesaje publicitare despre produse/servicii evenimente oferite/organizate de subsidiare Zircon Dent sau de către parteneri, aceste entități vor prelucra datele cu caracter personal în scopul transmiterii acestor mesaje, sub atenta supraveghere și coordonare a firmei și, după caz, împreună cu aceasta. Pentru orice eventuale prelucrări de date cu caracter personal realizate de partenerii Zircon Dent/subsidiarele Zircon Dent în afara sau adiacent transmiterii de mesaje publicitare, cum ar fi, spre exemplu, în scopul încheierii unor contracte aferente produselor/serviciilor acestora care au fost promovate, acești parteneri urmează să acționeze în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal prelucrate.

Acordul de a fi contactat în scop publicitar poate fi retras sau modificat oricând prin mai multe modalități, indicate distinct pe formularul dedicat exprimării acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop publicitar. Retragerea consimțământului operează numai pentru viitor și nu afectează legalitatea prelucrării datelor realizată înainte de momentul acestei retrageri.

Vă rugăm să aveți în vedere că abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de dumneavoastră în formulare/câmpuri de tipul/cu denumirea „newsletter”, disponibile pe website-uri Zircon Dent pentru a primi informații din diverse domenii de interes, se gestionează prin intermediul respectivelor formulare online (abonarea) și respectiv din link-uri de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării (dezabonarea).

De asemenea, vă informăm că abonarea/dezabonarea la/de la “newslettere” pentru care optați pe website-urile Zircon Dent, nu influențează opțiunile privind prelucrarea datelor dumneavoastră în scop publicitar completate pe formularele firmei disponibile în unitățile sau de pe website-ul Zircon Dent.

V. Care sunt sursele din care Zircon Dent colectează datele cu caracter personal?

De regulă, datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate ale căror date le prelucrăm sunt colectate de noi direct de la acestea, în diverse ocazii și modalități, precum:

 • la momentul stabilirii și pe parcursul derulării relației de afaceri cu Zircon Dent;
 • cu ocazia încheierii și derulării unor contracte pentru produse/servicii oferite de firmă, în nume propriu sau pentru terți;
 • prin completarea unor formulare disponibile pe website-ul Zircon Dent, pe alte website-uri deținute de bancă sau de alte entități din Grup;
 • prin înscrierea/participarea la diverse concursuri/campanii organizate de Zircon Dent în unitățile sale, pe website-ul Zircon Dent sau pe paginile băncii din platformele de social media;
 • când ni se solicită informații/recepționăm sesizări/reclamații la numerele de telefon ale băncii, pe adresele de poștă electronică, prin mesaje transmise pe paginile băncii din rețele de socializare sau recepționate letric în unitățile Zircon Dent;
 • când se aplică pentru posturi disponibile în bancă (online, trimițând/depunând CV- uri în unitatea Zircon Dent sau pe diverse adrese de poștă electronică, la târguri de carieră sau alte evenimente);
 • când vizitează website-urile/platformele de social media ale Zircon Dent.

Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

 • de la alți Clienți persoane fizice sau juridice, în situații precum, dar fără a se limita la: împuternicirea altor Clienți pe conturile acestora, contractarea unor produse/servicii ale firmei de către un Client în numele altui Client care l-a împuternicit în acest sens, contractarea de către angajatori care sunt Clienți persoane juridice ai Zircon Dent a unor produse/servicii ale firmei pentru/pe numele angajaților lor.
 • de la plătitori- persoane fizice sau juridice, indiferent dacă au sau nu calitatea de Clienți Zircon Dent.
 • de la autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecată, parchete, executori judecătorești, BNR, ANPC, ANSPDCP etc.), notari, avocați în contextul în care aceștia ne transmit sesizări sau solicitări.
 • din surse publice, precum dar fără a se limita la: Registrul Oficiului Comerțului, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, portalul instanțelor de judecată, Monitorul Oficial, social media, internet etc.;
 • de la furnizori privați de baze de date – ex. entități abilitate să administreze baze de date cu persoanele acuzate de finanțarea actelor de terorism și cele expuse politic;
 • de la parteneri contractuali ai Zircon Dent din diverse domenii
 • de la orice alte persoane fizice sau juridice care ne transmit sesizări/cereri care conțin date cu caracter personal (ex. persoane care ne sesizează că unii Clienți Zircon Dent nu mai au același date de contact pe care le-au declarat în evidențele firmei).

Care sunt temeiurile în baza cărora Zircon Dent prelucrează datele cu caracter personal și consecințele refuzului de a fi prelucrate datele?

Temeiurile în baza cărora Zircon Dent prelucrează date cu caracter personal sunt, după caz:

 • necesitatea de a prelucra datele pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
 • obligația legală a firmei;
 • încheierea/executarea contractelor încheiate cu persoana vizată;
 • interesul legitim al firmei și/sau al unor terți;
 • consimțământul persoanelor vizate.

Cu excepția cazurilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate, și în unele cazuri în care temeiul prelucrării îl constituie interesul legitim, refuzul persoanelor de a le fi prelucrate datele de către Zircon Dent vor face imposibilă prestarea serviciilor solicitate sau a soluționării cererilor acestora si va duce la prelucrarea acestor date in politica de confidentialitate.

Către cine dezvăluie/transferă Zircon Dent datele cu caracter personal pe care le prelucrează?

Datele cu caracter personal ale Clienților firmei și, după caz, ale altor categorii de persoane vizate menționate în Politica de confidentialitate, sunt dezvăluite de Zircon Dent sau, după caz, transferate, în conformitate cu principiile legate de politica de confidentialitate GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la:

 • alți Clienți care au dreptul și nevoia de a le cunoaște;
 • entități din cadrul Grupului Zircon Dent;
 • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați de firmă în cadrul desfașurării activității sale, precum dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic, curierat, servicii conexe de studii/cercetare de piață, de transmitere a mesajelor publicitare, de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor instrumentelor online, de servicii de marketing prin intermediul resurselor social media, etc);
 • parteneri ai băncii din diverse domenii, ale căror produse/servicii/evenimente le putem promova Clienților Zircon Dent în baza consimțământului acestora. Lista actualizată cu partenerii băncii se regăsește aici: https://zircondent.ro/?s=parteneri
 • procesatori de plăți;
 • notari publici, avocați, executori judecatorești;
 • societăţi de asigurare;
 • societăți de evaluare;
 • furnizori de platforme de social media.

Regimul transferurilor de date cu caracter personal realizate de Zircon Dent către state terțe/organizații internaționale

Atunci când este necesar pentru aducerea la îndeplinire a obiectelor contractelor încheiate cu Clienții Zircon Dent sau Clienții ocazionali Zircon Dent, și numai în situații specifice sau în baza unor garanții adecvate, firma va transfera în străinatate date cu caracter personal conform cu politica de confidentialitate, după caz, inclusiv către state care nu asigură un nivel de protecție adecvat al acestora. Statele care nu asigură un nivel de protecție adecvat sunt statele din afara Uniunii Europene/a Zonei Economico-Europene, cu excepția statelor cărora Comisia Europeană le-a recunoscut un nivel de protecție adecvat, și anume: Andorra, Argentina, Canada (numai socitatile comerciale), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă, Uruguay, Japonia, Statele Unite ale Americii– numai în limita protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA- (în măsura în care nu va fi emisă o decizie contrară în privința oricăruia dintre aceste state).

În situația în care este necesar să transfere date cu caracter personal către țări terțe/organizații internaționale și în alte circumstanțe, firma va proceda în acest sens numai cu garanțiile prevăzute legal pentru aceste transferuri.

Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri

În unele circumstanțe, numai cu îndeplinirea prevederilor GDPR, în cadrul activității desfășurate de Zircon Dent se utilizează procesele decizionale automatizate, inclusiv ca urmare a creării unor profiluri. Acestea sunt decizii luate de firmă după caz, cu sau fără intervenția unui factor uman, și pot produce efecte juridice și/sau pot afecta persoanele vizate în mod similar, într-o măsură semnificativă.

Asemenea situații, prezentate cu titlu exemplificativ, sunt următoarele:

 • pentru a proteja Clienții Zircon Dent și Clienții ocazionali și pentru ca firma să își îndeplinească în mod adecvat obligațiile de cunoaștere a clientelei, monitorizează comenzile lor și, dacă identifică operațiuni suspecte  adoptă în consecință măsuri de blocare a comenzilor,  luând aceste decizii pe baze exclusiv automate;
 • în cazul în care Clienții Zircon Dent și-au exprimat pe formularul dedicat acordul pentru ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate în scop publicitar pentru transmiterea unor mesaje personalizate, acestea au la bază un profil realizat pe baza diferitelor criterii, precum, dar fără a se limita la date despre comenzi, vârstă, locaƫie,  pe care firma le va studia automat pentru a-și face o părere în legătură cu produsele/serviciile/evenimentele care s-ar potrivi Clienților. În unele cazuri, acest profil realizat va determina doar promovarea unui anumit produs/serviciu către persoanele determinate ca îndeplinind condițiile profilului, iar alteori va face ca numai persoanele care îndeplinesc criteriile profilului să poată contracta/beneficia de anumite oferte promoționale.

VII. Pentru cât timp prelucrează politica de confidentialitate Zircon Dent datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate de firmă conform cu politica de confidentialitate în scopul cunoașterii clientelei inclusiv datele privind comenzile, vor fi păstrate de firmă cel puțin 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu Clientul persoană fizică sau persoană juridică, conform termenului de păstrare legal stabilit în sarcina firmei.

De asemenea, în cazul în care relația de afaceri nu este deschisă, datele din cuprinsul cererii vor fi stocate la nivelul Zircon Dent timp de cel puțin 5 ani de la data refuzului firmei de a stabili respectiva relație contractuală.

Pentru datele prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate în scopul transmiterii mesajelor cu caracter publicitar, acestea se vor prelucra până la încetarea relației de afaceri/contractuale cu firma sau, după caz, până la retragerea respectivului acord.

În scopul dovedirii faptului că s-au recepționat sesizări/reclamații/solicitări de informații/măsuri și că s-au formulat și transmis răspunsuri la acestea, datele aferente acestor petiții vor fi păstrate în evidențele Zircon Dent (împreună cu datele cu caracter personal cuprinse în acestea) atât în format hârtie, cât și electronic, pe perioada relației de afaceri pentru clienții Zircon Dent, respectiv pentru o perioadă necesară îndeplinirii scopului în care au fost prelucrate (formularea răspunsului/furnizarea informațiilor), plus o perioadă de 3 ani- termenul legal de prescripție în cazul în care datele nu aparțin unor clienți Zircon Dent.

Datele cu caracter personal prelucrate candidaților Zircon Dent conform cu politica de confidentialitate vor fi păstrate până la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil sau, în cazul în care candidații s-au arătat interesați să fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, datele din CV-uri și alte înscrisuri pe care le-au pus la dispoziția Zircon Dent în acest scop vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 1 an, dacă în acest interval de timp nu se solicită ștergerea lor din evidențele firmei. Acest termen poate fi prelungit cu acordul candidatului.

Orice alte date cu caracter personal prelucrate de Zircon Dent în alte scopuri indicate vor fi păstrate pentru perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv dar fără limitare la dispozițiile în materia arhivării.

Care sunt drepturile persoanele vizate, care pot fi exercitate în legătură cu prelucrarea datelor lor de către Zircon Dent?

Oricărei persoane vizate îi este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de politica de confidentialitate GDPR, respectiv:

a) dreptul de acces: persoanele vizate pot obține de la Zircon Dent confirmarea că le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;

b) dreptul la rectificarea datelor: persoanele vizate pot să solicite Zircon Dent să modifice datele incorecte ce le privesc ori, după caz, să completeze datele care sunt incomplete;

c) dreptul la ștergere: persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm asadar sunt eliminate respectand politica de confidentialitate.
 • a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Zircon Dent nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri asadar conform cu politica de confidentialitate vor fi sterse.
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d) dreptul la retragerea consimțământului: persoanele vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.

e) dreptul de opoziție: persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Zircon Dent, din motive care țin de situația lor specifică;

f) dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal dacă:

 • contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță;
 • în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Zircon Dent ca operator prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

g) dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, ca firma să le furnizeze anumite date cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită, Zircon Dent poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

h) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – g) de mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de Zircon Dent, persoanele vizate pot utiliza datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de Zircon Dent, trimițând cererea: • pe cale poștală, la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 3-302, jud. Cluj, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor” • la adresa de poștă electronică marketingzircondent@gmail.com

Cum protejează Zircon Dent datele cu caracter personal pe care le prelucrează ?

Zircon Dent in politica de confidentialitate elaborează un cadru intern de standarde și politici pentru a păstra securitatea datelor cu caracter personal. Acestea sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementările ce sunt aplicabile firmei și cele mai înalte standarde în domeniu. În mod specific și conform legii, firma adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.

Angajații Zircon Dent au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor. Firma se asigură că, partenerilor săi contractuali care au acces la datele cu caracter personal și care acționează în calitate de persoană împuternicită de Zircon Dent, le impune obligații contractuale în conformitate cu prevederile legale și că verifică respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care și le-au asumat.

Partenerii contractuali care acționează în calitate de persoană împuternicită a firmei vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pentru firmă, numai în conformitate cu instrucțiunile primite de la aceasta și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.

Garantăm că Zircon Dent nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitate și că nu va transmite aceste date decât celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite legal.

Prezenta politică este revizuită în mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizate și pentru a îmbunatăți modurile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@zircondent.ro.

Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Mai multe detalii despre Politica de Cookies AICI

View Page